Program “Stop cyberdziecko”

Z inicjatywy szkolnej pedagog pani Renaty Mechowskiej we współpracy z panią Dorotą Sofińską szkoła realizuje autorski program “Stop cyberdziecko”, którego głównym celem jest wychowanie i profilaktyka dzieci i młodzieży oraz zapobieganie zagrożeniom.


Autorem programu jest pedagog szkolny. W programie uczestniczą zarówno klasy starsze,jak i młodsze. Poza tym w realizację programu włączeni są wychowawcy klas, nauczyciele i rodzice.

Program składa się z dwóch etapów:
I Prace twórcze uczniów starszych – urządzenia mobilne, na lekcjach prowadzonych z p. DOROTĄ Sofińską i pedagogiem, wystawa wszystkich prac, nagrody i dyplomy dla najlepszych. Dalsza realizacja w 2. semestrze (klasy młodsze) – wystawa, konkurs nagrody i dyplomy dla najlepszych
II Lekcje wychowawcze z pedagogiem w klasach o cyberprzemocy i zagrożeniach, z udziałem wychowawców i wykorzystaniem najnowszych technologii i materiałów edukacyjnych (dyskusje,innowacyjne metody pracy).

Program trwa od 07.01.2020 r. do końca bieżącego roku szkolnego.

Cele szczegółowe i założenia programu:

 1. Zapobieganie cyber przemocy w sieci oraz współczesnym zagrożeniom.
 2. Nauka właściwego wykorzystania urządzeń mobilnych.
 3. Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 4. Alternatywne formy wypełniania czasu wolnego uczniów.
 5. Rozwijanie twórczości uczniów.
 6. Integracja zespołu klasowego.
 7. Nauka współdziałania w grupie.
 8. Nauka wzajemnej pomocy koleżeńskiej i tolerancji podczas pracy grupowej.
 9. Rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych uczniów.
 10. Integracja ze środowiskiem szkolnym, poprzez prezentację prac.
 11. Integracja z rodzicami uczniów.
 12. Możliwość osiągania sukcesów przez uczniów.
 13. Innowacyjność, jako atut szkoły.
 14. Spełnianie ważnych kryteriów polityki oświatowej.

Renata Mechowska – pedagog szkolny