Stypendia dla uczniów – komunikat i nowe wnioski do pobrania

Prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą stypendiów przyznawanych uczniom z klas 4-8 za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe

Informujemy, że uczniowie naszej szkoły z terenu Gminy Siechnice także objęci są programem stypendialnym.

Prosimy zwrócić uwagę na termin składania wniosku stypendialnego – upływa on 7 września 2018 roku.

Poniżej pełna treść komunikatu, który ukazał się na oficjalnej stronie Gminy Siechnice:

W związku z opublikowaniem w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego pod pozycją 3597 oraz 3598 uchwał w sprawie stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów Gminy Siechnice, Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Siechnicach uprzejmie informuje, iż rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie stypendium naukowego lub artystycznego oraz sportowego.

Uprawnieni do składania wniosków o przyznanie stypendium naukowego lub artystycznego oraz sportowego są tylko rodzice bądź opiekunowie prawni.

O przyznanie w/w stypendium ubiegać się mogą uczniowie klas IV – VIII publicznych
i niepublicznych szkół podstawowych oraz uczniowie oddziałów gimnazjalnych w szkołach publicznych i niepublicznych, zamieszkujący na terenie Gminy Siechnice i posiadający udokumentowane osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe o randze co najmniej powiatowej za dany rok szkolny.

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 7 września 2018 r w kancelarii Urzędu Miejskiego w Siechnicach, dołączając:

 • w przypadku stypendium naukowego i artystycznego:
 1. kserokopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2017/2018 (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez szkołę);
 2. kserokopie dokumentów stwierdzających osiągnięcia naukowe lub artystyczne za rok szkolny 2017/2018 z uwzględnieniem zapisu dot. rodzaju szczebla osiągnięcia (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego oraz wychowawcę/nauczyciela przedmiotu/opiekuna artystycznego).
 • w przypadku stypendium sportowego:
 1. kserokopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2017/2018 (potwierdzoną za zgodność
  z oryginałem przez szkołę);
 2. kserokopie dokumentów stwierdzających osiągnięcia sportowe za rok szkolny 2017/2018
  z uwzględnieniem zapisu dot. rodzaju szczebla osiągnięcia (potwierdzone za zgodność
  z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego oraz trenera/klub sportowy).

Integralną częścią wniosków o przyznanie stypendium jest klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Należy zwrócić uwagę, że w danym roku szkolnym uczeń może ubiegać się wyłącznie
o jedno stypendium naukowe lub artystyczne oraz wyłącznie o jedno stypendium sportowe w określonej, jednej dyscyplinie sportowej.

 • Szczegółowe informacje można uzyskać:
 1. osobiście w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Siechnicach z siedzibą w Świętej Katarzynie, ul. Żernicka 17;
 2. telefonicznie:71/78 60 995;
 3. elektronicznie: we@umsiechnice.pl

Druki wniosków wraz z uchwałami do pobrania poniżej.

Link do komunikatu na stronie Gminy Siechnice:
komunikat